بانک سؤالات

مجموعه سؤالات و پاسخ های تشریحی آزمون های گذشته

منبع : سایت دکتر حسین زاده اصل

98-7-n-ans
pmohbahman97
pmohordibehesht97
97-2-e
96-7-m-ans
96-7-e
95-12-m-ans
95-12-e
95-6-n
95-6-e-ans
94-11-n
94-11-e-ans
94-5-n
94-5-e-ans
93-8-n
93-8-e-ans
93-3-n
93-3-e-ans
92-9-n
92-9-e
98-7-n-ans
98-7-m-ans
smohbahman97
smohordibehesht97
97-2-n-ans
96-7-m
96-7-n-ans
95-12-m
95-12-n-ans
95-6-m-ans
95-6-e
94-11-m-ans
94-11-e
94-5-m-ans
94-5-e
93-8-m-ans
93-8-e
93-3-m-ans
93-3-e
92-9-m-ans
98-7-e
98-7-m
sejrabahman97
97-2-n
97-2-e-ans
96-7-n
96-7-e-ans
95-12-n
95-6-m
95-6-n-ans
94-11-m
94-11-n-ans
94-5-m
94-5-n-ans
93-8-m
93-8-n-ans
93-3-m
93-3-n-ans
92-9-m